LPD * Accepto ++++Estic d’acord en què les fotos, treballs e imatges en les quals aparegui la meva imatge de forma clarament identificable, podan ser editades amb finalitats divulgatives i sense afany de lucre, en qualsevol format imprès o electrònic. Per tant, autoritzo a AFOBOI a utilizarlos el temps que consideri oportú. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 1.En cumpliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal, AFOBOI informa al soci/a de què les dades personals facilitades per aquest/a en el moment d’associar-se i aquells què es generin al llarg de la vigència de la seva permanència en l’associació, seran incorporats a un fitxer automatitzat, titularitat y resposabilitat de l’associació. 2.El soci/a autoritza a AFOBOI a utilizar les seves dades personals per a l’enviament d’informació sobre les activitats, events, convocatòries, exposicions i demès aconteixements que s’organitzin o celebrin. El soci/a autoritza expresament a AFOBOI a remetre’l aquesta informació a l’adreça de correu electrònic especificada per ell. En qualsevol moment, el soci/a pot exercir el seu dret de rectificació, negació i accés mitjançant correu electrònic a info@afoboi.com. 3.AFOBOI mantindrà la confidencialitat de les dades proporcionades i no les utilitzarà per a fins diferents dels mencionats en la present clàusula. Així mateix, AFOBOI adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat de les dades de carácter personal, de conformitat amb l’establert al Real Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats què contenguin dades de carácter personal o qualsevol altre forma que ho modifiqui o ho sustitueixi.